Webbplatsen stenimporten.se använder sig av cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att sidan inte fungerar på önskvärt sätt.

Försäljningsvilkor

Försäljningsvilkor


 Allmänna avtals och köpvillkor för Stenimporten i Valbo AB
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

– Offerter: Offerter gäller mot antagande inom 30 dagar från offertdatum.

– Pris: Angivna priser kan vara inkl. eller exkl. moms beroende avtalspartner. Fråga oss om detta inte är angivet på offerten.

– Produktinformation: Produktinformationens givna instruktioner rörande godset och dess handhavande skall noggrant iakttagas.
Köparen är vidare skyldig att ställa sig till efterrättelse av de övriga anvisningar som säljaren kan uppställa.
Överlämnande eller uppvisade prover eller bilder avser endast att utvisa materialets ungefärliga struktur, färg och ytbehandling. Avvikelse från provet kan förekomma. Anspråk får ej göras på att levererad sten i allt skall överensstämma med provet.

– Leveransklausul och leveranstid mm: Leveranstiden som anges är vad vi eftersträvar att hålla. Detta kan påverkas av våra leverantörer och underleverantörer . Vid försening av leveransen eller delar av leveransen upp till 6 veckor kan vi tyvärr inte kompensera förseningen.
Med försening menas att säljaren inte kan leverera beställningen (om köparen inte kan ta emot leveransen betraktas inte detta som en försening), i sådant fall bör köparen ändå betala slutfakturan.
Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är säljaren inte skyldig att kompensera detta.
Försenas leveransen mer än 6 veckor är köparen berättigad till skadestånd endast om särskild överenskommelse härom träffats skriftligen.

– Ansvar för fel och garanti: Visar sig levererat gods vara behäftat med fel, för vilket säljaren är ansvarig, är säljaren skyldig att inom skälig tid i sitt val kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset, men Stenimporten är inte skyldig att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd av någon som helst art.
För det fall säljaren underlåter att avhjälpa fel när köparen reklamerat enligt ovan äger köparen dock själv efter avisering till säljaren avhjälpa felet på dennes bekostnad eller fodra avdrag på köpeskillingen.
Anmärkningen mot levererad kvantitet skall göras inom åtta dagar efter godsets mottagande, medan anmärkning mot kvalitet, toleranser etc. skall göras omedelbart efter det att felet upptäckts.
Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller glömt bort upptäcka felet, förlorar köparen rätten att kräva ersättning härför.BETALNING:

Betalning sker i butik med kort, kontant, presentkort eller finansiering via Wasakredit, eller webbutiken med Svea checkout (faktura, kort, delbetalning).
Avtalskunder kan även faktureras, vi förbehåller oss rätten att göra sedvanliga kreditupplysningar. Materialet är Stenimportens egendom tills full likvid erlagts.
Bänkskivor med installation betalas vanligtvis till 100% efter monteringen av skivorna mot faktura, dock kan förskott från 1-100% förekomma vid osäker kreditvärdighet eller stora ordervärden.
Om leveransen skett till tredje part (via entreprenör/ byggfirma / kökssäljare & liknande) äger Stenimporten fortfarande produkterna tills full betalning erhållits från beställaren. Går beställaren i konkurs eller vägrar att betala varan (även om tvist pågår) har Stenimporten rätt att kräva tillbaka leveransen från mottagaren.
 

PRISER:
Vi reserverar oss för eventuella sortiments-, pris- och momsförändringar utom vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna eller neka order om tryckfel/skrivfel eller annat tekniskt fel förekommer. Vi lämnar alltid information om priset justeras uppåt och kund har då rätt att ändra eller avboka beställningen.
Vi lämnar inga generella rabatter. Vid större mängd lämnar vi gärna en offert.
Transportkostnad tillkommer om ni önskar utkörning. Vid avhämtning lastar vi på angiven bil/släp, kunden ansvarar själv för att inte lastvikten överskrids.
 
Vi förbehåller oss rätten att justera priset efter det att de exakta måtten/mängden kommit oss tillhanda, utöver allt som inte redovisats i offertunderlag, till exempel avviker i längd eller bredd mot tidigare inlämnad information, extrabeställningar som tillkommit vid senare tillfället. t.ex. radiehörn, synliga kortsidor mm.
 

LASTPALLAR / EMBALLAGE:

För lastpallar i trä, och pallkragar debiteras från ca:110kr/st ink. moms och upp till 375kr/st för storpall, vid retur av helt emballage till Stenimportens lager på Televägen 30 i Valbo så återfås 20-80kr/st ink. moms beroende på pallformat och typ av pall.
 

PALLDELNINGSKOSTNAD:

På beställningsvaror som vi normalt inte lagerför tillkommer från 375: - vid varje bruten helpall.


AVBESTÄLLNING / FÖRÄNDRING AV BESTÄLLNING:

Om köparen avbeställer eller ändrar i en beställning av ej lagerfört material har Stenimporten rätt att fakturera beställt material.
Har produktion inletts av måttbeställt eller av oss bearbetat / förädlat material får kunden inte avbeställa eller göra förändringar i beställningen.
Avbeställning kan endast göras skriftligt via e-post till [email protected].
Vid förändring av material eller väsentlig förändring av kvantitet skall köparen förvissa sig om att ny och riktig orderbekräftelse erhålls.
Köparen har rätt att avbeställa gällande sten innan produktion är påbörjad. Om köparen avbeställer efter utförd uppmätning har säljaren enligt de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till skälig ersättning för sina kostnader.
Genom att du skickar iväg din beställning bekräftar Du köpet och godkänner därmed också våra köpvillkor.


LEVERANS:

Kontrollera godset noga tillsammans med chauffören vid godsmottagandet. Chauffören skall göra en notering på fraktsedeln om godset är skadat. Kontakta oss så kan vi byta ut skadade varorna. Dolda fraktskador ska meddelas oss så fort som möjligt, dock senast inom 7 dagar från mottagandet.

Om kund hämtar själv åligger det kunden att informera Stenimporten i Valbo AB om detta.
Gällande bänkskivor och fönsterbänkar är det då viktigt att skivorna fraktas stående.
Produkterna är INTE emballerade hos oss. Kund får själv ansvara för att ta med filtar, spännband samt stativ som skivorna kan stå på om så behövs.


Vid installation av oss så åligger det kunden, eller annan ansvarig, att göra en noggrann kontroll av både skivor och montage samt att godkänna dessa INNAN montörerna åker därifrån. Detta för att kunna göra eventuella justeringar innan skivorna är fastmonterade. Därefter anses montaget och skivorna som godkända.
Om kund har lämnat egen ritning men vill ha hjälp med transport och montering åligger det kunden att meddela yttre och inre förhållanden som kan påverka hanteringen av skivorna på plats. Köparen har rätt att avbeställa gällande sten innan produktion är påbörjad. Om köparen avbeställer efter utförd uppmätning har säljaren enligt de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till skälig ersättning för sina kostnader.

Tänk på att våra lastbilar är tunga och har släp i dom flesta fall. Markskador som uppstår då lossning sker på av kund angiven plats, ersätts ej.
Lossningen gäller för en angiven plats. Om lossning ska ske på flera platser efterdebiteras detta. Om chauffören anser att anvisad plats är oåtkomlig förbehåller vi chauffören rätten att lossa godset på närmast lämpliga plats. Exakt tidpunkt för leverans går ej att ge. Om leverans ej kan ske pga. att ni är oanträffbara förbehåller vi oss rätten att debitera er för eventuella extrakostnader, detsamma gäller ej uthämtade paket etc.
Efterdebitering av extra kostnader kan förekomma för omlastning mellan släp och dragbil om anvisad plats är oåtkomlig med hela ekipaget.
Genom att du skickar iväg din beställning bekräftar Du köpet och godkänner därmed också våra köpvillkor.


INMÄTNING Bänkskivor mm:

Mättekniker bedömer intransportväg och kan ändra/lägga till skarvar, alternativt avgöra om hjälpmedel behövs vid intransport, detta kan i vissa fall medföra extra kostnader.
Alla extrakostnader samt om flera skarvar mm behövs kontrolleras med kunden innan vi går vidare med tillverkningen


INSTALLATION Bänkskivor mm:

För att lättare beräkna personalåtgång eller bedöma om kranhjälp behövs, ska alla grundförutsättningar (t.ex. antal våningar, storlek på hiss/ trapphus, svår terräng på inbärningssträckan och övriga påverkande förutsättningar) anges.

Vi monterar stenskivorna på angiven plats, vi ombesörjer ej el eller VVS-installationer.
Monteringsplatsen skall vara väl förberedd för montering, dvs. skåpstommar ska vara urplockade, luckor och lådor ska vara avhängda, befintliga bänkskivor mm ska vara bortplockade mm.
Skåpstommarna skall vara av den kvalitén och monterade så att dessa klarar stenskivans tyngd. Där stommar inte stöder mot skivan skall reglar vara monterade så att de stöder och bär skivan. Underlaget som stenskivorna skall ställas på skall vara plant och fritt från uppstickande kanter.
Stenimporten ansvarar inte för fogning mot kakel och vägg. Kakel får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen.
Inte heller ansvarar Stenimporten för fastsättning av lösa delar, som t.ex. eluttag eller annan utrustning.

Ibland kan även lite lack/ färgskada förekomma på väggarna mm där skivorna ”tvingas” in, om det är trånga utrymmen eller på annat sätt svårt att få plats. Kunden får vara beredd på att dom kan behöva bättringsmåla själv i dessa fall.

Vid montage bör slutkund eller slutkundens representant vara på plats och godkänna bänkskivor och montage. Om detta ej är uppfylld, avses material och montage godkänd.

Följande punkter ingår EJ i stenmonteringen:

• Skyddsavtäckning av golvytor. (vi kan inte ta av våra skor med hänsyn till att vi bär tunga saker)
• El- och rörarbeten.
• Fogning mot mötande material mellan bänkskivor och t.ex kakel, stänkskydd mm
• Finstädning

Om angivna förutsättningar inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för detta debiteras kunden.


REKLAMATION AV MARKPRODUKTER:
Kontrollera noggrant erhållna varor vid mottagandet och innan montering.
Fel eller skador som upptäcks senare, efter mottagandet av godset, skall anmälas snarast, dock senast fem arbetsdagar efter att du mottagit leveransen. Redan monterat material och/eller efter egen bearbetning med produkten kan ej reklameras.
Naturliga avvikelser, i vad som anges under rubrikerna ”Variationer” och ”Naturbildning” utgör ej en grund för reklamation.


REKLAMATION AV STENSKIVOR:

Kontrollera noggrant erhållna varor vid mottagandet och innan montering. Bänkskivor synas i emballaget och innan de förflyttas vidare. Vi godkänner ej reklamation av vara som monterats.
Måttbeställda varor som avhämtas oemballerade, synas vid avhämtande. Varan är godkänd i och med avhämtande, och vidare transport av varan är på köparens risk. Skada som skett under transport av externt fraktbolag skall noteras på fraktsedeln och reklameras till fraktbolaget. Skada i varan av annan orsak skall omgående reklameras till Stenimporten, dock senast 7 dagar efter mottagandet.
Naturliga avvikelser, i vad som anges under rubrikerna ”Variationer” och ”Naturbildning” utgör ej en grund för reklamation.


RETURER:
Vid returer står kunden för kostnaden av returfrakten, och en returavgift på upp till 35 % av priset på produkten beroende på tillverkare, kontakta oss innan för mer information.
Måttbeställda produkter kan inte returneras.ROSTFLÄCKAR MARKPRODUKTER:
Rostfläckar på natursten är en helt naturlig process då järnpartiklar i stenen oxiderar, detta skapar rostprickar/ fläckar. Med tiden oxiderar dessa bort. Rostfläckar går ej reklamera.
Det finns produkter för att rengöra och ta bort fläckar av rost, kontakta oss för mer information.
 KALKUTFÄLLNING MARKPRODUKTER:

Kalkutfällning sker i alla betongvaror. På färgade varor kan det ibland synas tydligare. Utfällning är inget fel och försvinner så småningom med naturens hjälp. Kalkutfällning går ej reklamera.
Det finns produkter för att ta bort kalkutfällningar, kontakta oss för mer informationNATURBILDNING & VARIATIONER:

Vanligt förekommande naturbildningar i framför allt marmor och kalksten är luftblåsor och skrevormar vilket är naturlig sprickbildning i stenens yta. I vissa fall spacklas eller behandlas stenen för att dölja naturbildningar, detta påverkar inte stenens kvalitet i övrigt. Glimmer i granitsten kan ibland se opolerad ut då visst glimmer ej tar polering och detta kan framstå framförallt på stenens kanter. Marmor med kraftig ådring får inte samma grad av polering då hårdhetsgraden mellan ådring och stenen i övrigt varierar. Naturbildningar i stenen utgör ej grund för reklamation.
Natursten varierar i färg, kristallstorlek, struktur och ådring, vissa stensorter mer än andra och variationer i stensorten förekommer från olika leveranstillfällen. De stenprover som visas i butiker eller på vår webbsida som utgör grund för beställningen, är typprover som utvisar stenens karaktär. Avvikelse från typprovet och den beställda produkten i både natursten och betong kan förekomma, vilket ej utgör grund för reklamation. Vi reserverar oss för att någon vara kan vara tillfälligt slut i lager.


RESERVATIONER:

Monteringsanvisningar och läggningstips är endast generella. Endast en anläggare på plats kan ge rätta råd anpassade efter era förutsättningar. Vi reserverar oss för att någon vara kan vara tillfälligt slut i lager.
 


GENERELLA TOLERANSER MARKPRODUKTER:
Tolerans för natursten och betong är +/- 3 mm i längd/bredd samt buktighet +/- 2 %. Tolerans på stenens tjocklek är även den +/- 3mm.


GENERELLA TOLERANSER STENSKIVOR:

Tolerans för bearbetat material i längd och bredd utifrån erhållna mått eller mallar är +/- 2 mm.
Buktighet +/- 2 %. Tolerans på stentjocklek +/- 2mm, synlig kant slipas till jämn tjocklek, i övrigt kan tjockleken på stenen variera.
Yttolerans vid planlimning av ho eller häll är +/- 1mm.


GARANTIER:
Samtliga varor innefattas av garantier. Dessa garantier sträcker sig från 6 månader och uppåt beroende på vilken vara garantin avser. Vad garantin avser och hur länge den gäller meddelas vid kontakt. Garantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i varan vid leverans. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felmontering måste vi debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår i garantiärenden. Detta gäller även i de fall då något fel ej kan konstateras på varan eller då du orsakat skadan själv. Ditt kvitto är också ditt garantibevis. Förvara därför ditt kvitto väl då den krävs vid utnyttjande av garantin.
 


ÖVRIGT:
I övrigt gäller leveransvillkoren enligt ABM 07